Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

            Riaditeľka školy týmto oznamuje rodičom žiakov a žiakom školy, že na základe hlasovania členov pedagogickej rady pri SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

 

rozhodla 

neklasifikovať v 2. polroku šk. roka 2019/2020 vyučovací predmet

telesná a športová výchova (TŠV).

 

Odôvodnenie:

Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu TŠV plnohodnotnou realizáciou cieľov a obsahu UO ŠkVP. Neklasifikovanie TŠV je v súlade
s Usmernením ministra školstva na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách
v školskom roku 2019/2020 z 20.apríla 2020.

 

            Ostatné vyučovacie predmety v 2. polroku šk. roka 2019/2020 budú klasifikované s upravenou frekvenciou klasifikácie (počtu známok za klasifikačné obdobie) podľa návrhu predmetových komisií (PK všeobecno-vzdelávacích predmetov, PK cudzích jazykov, PK odborných ekonomických predmetov, PK odborných technických predmetov).

Vyučovací predmet náboženská výchova a etická výchova sa neklasifikujú -  „absolvoval(a) aj v druhom polroku šk. roka 2019/2020.

 

V Leviciach, 29.04.2020.

 

Ing. Eva Sleziaková v.r.

riaditeľka školy

2020-04-30 08:17:41
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta